سینه خیز محرک خوبی برای رشد مغز

از آنجایی که اولین فعالیتهای حرکتی ـ رشدی کودک بر روی زمین انجام می گیرد، برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که چنین حرکاتی می تواند محرک خوبی برای رشد مغز محسوب شود و حذف آن ها احتمالاً مشکلاتی را در آینده ایجاد کند. 
خزیدن (به طوریکه شکم مماس بر زمین باشد)، سینه خیز رفتن یک طرفی (با حرکت دادن توأمان ساق و بازوی یک طرف بدن)، سینه خیز رفتن متقاطع ( حرکت دادن بازوی چپ با ساق راست و بازوی راست با ساق چپ بهنگام سینه خیز)، یکی از این فعالیت های حرکتی ـ رشدی است که فعال کننده و محرک ناحیه پیشانی مغز محسوب می شود. 
• با کمک افراد دیگر، پارچه ای را به فاصله 40 سانتی متری از سطح زمین بگیرید و از کودک بخواهید به صورت سینه خیز از زیر آن عبور کرده و به هدفی که در انتهای پارچه مشخص کرده اید برسد.
• یک مسیر با مانع از جعبه ها، حلقه ها، میزها، صندلی ها و... ترتیب دهید. از کودک بخواهید که یک مسیر تعیین شده را طی کند، این مسیر ممکن است به صورت داخل شدن، از زیر رد شدن، از بالا رد شدن و یا دور زدن موانع انجام پذیرد.
• به مانند تصویر، وسایل تونل مانندی را فراهم کنید و از کودک بخواهید از درون آن حرکت کرده و به سمت شما و یا هر هدفی که تعیین کرده اید حرکت کند.

/ 1 نظر / 151 بازدید