مکعب ابری

  

سن:3ماه به بالا 

شناخت رنگها _ افزایش خلاقیت

 

توپ فکری بزرگ

 

سن:1تا 5 سال

شناخت رنگها _ آشنایی با مفاهیم جزءاز کل


گاری حمل مکعب چوبی

سن:3 ماه تا 5 سال

افزایش خلاقیت _ شناخت رنگها _ تقویت عضلات دست

 

حلقه هوش اردکی بزرگ

سن:1تا 5 سال

شناخت اندازه ها و رنگها _ آشنایی با مفاهیم اولیه ریاضی _ تقویت عضلات دست

 

استوانه هوش

سن:1تا 5 سال

هماهنگی چشم و دست _ شناخت اشکال هندسی و رنگها

 

سازه چین حیوانات

سن:2 تا 6 سال

هماهنگی چشم و دست _ شناخت حیوانات و رنگها

 

سازه هوش

سن:1.5 تا 6 سال

هماهنگی چشم و دست _ شناخت اشکال هندسی و رنگها

 

 

میزک میخ و چکش

سن:1تا 5 سال

هماهنگی چشم و دست _ شناخت اشکال هندسی و رنگها

 

 

برج هوش

سن:1تا 5 سال

 

شناخت اندازه ورنگها _ آشنایی با مفاهیم اولیه ریاضی

 

 

کره هوش

سن:1تا 5 سال

شناخت اشکال هندسی و رنگها _ هماهنگی چشم و دست

 

مکعب اشکال ابری

سن:1.5 سال 5 سال

شناخت اشکال هندسی و رنگها _ هماهنگی چشم و دست

 

 

آجره

سن:1تا 10 سال

شناخت رنگها _ افزایش خلاقیت _تقویت مهارت دست

 

قطار خانه سازی چوبی

سن:1.5 تا 6 سال

افزایش خلاقیت _ شناخت رنگها و اشکال هندسی